Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Rotacja na rynku pracy nie jest zjawiskiem rzadkim. Pracownicy próbując poprawić swoją sytuację, szukając nowych wyzwań lub zmieniając miejsce zamieszkania, decydują się zrezygnować pracy. Muszą zachować przy tym wymogi formalne i złożyć pracodawcy wypowiedzenie. Jak napisać taki dokument?

Długość okresu wypowiedzenia

Wśród umów o pracę wyróżnić można te zawierane na okres próbny, określony i nieokreślony. Jest to istotne, ponieważ zarówno rodzaj umowy, jak i czas zatrudnienia wpływa na długość okresu wypowiedzenia.

Umowa o pracę może zostać wypowiedziana:

– przez pracownika

– przez pracodawcę

– w trybie porozumienia stron

Bez względu na tryb wypowiedzenia, trzeba sporządzić je w formie pisemnej i wręczyć osobiście lub wysłać drogą pocztową listem poleconym. Jeśli strony wybierają opcję porozumienia, zgodnie ustalają termin wygaśnięcia stosunku pracy. Natomiast w przypadku którejś z dwóch pozostałych możliwości, należy respektować okres wypowiedzenia – ile on wynosi?

Okres wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie dla stażu pracy u danego pracodawcy wynoszącego mniej niż 6 miesięcy. Przy stażu powyżej 6 miesięcy a poniżej 3 lat okres ten wynosi 1 miesiąc, natomiast staż dłuższy niż 3 lata wiąże się z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dla umów próbnych czas wypowiedzenia maksymalnie wynosi 2 tygodnie.

Wypowiedzenie umowy o pracę z inicjatywy pracownika

Jakie dane musi pracownik umieścić na wypowiedzeniu o pracę?

– datę oraz miejscowość stworzenia wypowiedzenia

– imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

– dane pracodawcy

– tytuł wniosku, czyli “Wypowiedzenie umowy o pracę”

– treść wypowiedzenia

– swój podpis

Trzeba pamiętać, aby przygotować również pole na podpis pracodawcy lub innej osoby upoważnionej, na ręce której składany będzie wniosek.

Co pracownik powinien zawrzeć stricte w treści wypowiedzenia?

A co dokładnie powinno znaleźć się w części poświęconej treści wypowiedzenia? Niewiele. Treść mieści się bowiem w jednym zdaniu. Należy napisać, że wypowiada się umowę zawartą w konkretnym dniu, w konkretnej miejscowości, pomiędzy wskazanym podmiotem (pracodawcą) a zatrudnionym (należy wpisać imię i nazwisko). Oczywiście musi paść też wzmianka o okresie wypowiedzenia i dodaniu na końcu informacji o zachowaniu okresu wypowiedzenia właściwego w sytuacji pracownika.

Jak można zauważyć, wypowiedzenie o pracę to naprawdę prosta forma, która nie zajmie nawet całego arkusza A4. Istotną różnicą między wypowiedzeniem, jakie wyszło z inicjatywy zatrudnionego, a tym składanym przez pracodawcę jest fakt, że zatrudniony w treści nie ma obowiązku podania powodu złożenia wypowiedzenia. Pracodawca natomiast, chcąc rozwiązać stosunek pracy zawarty na czas nieokreślony (nie dotyczy to umów na okres próbny i czas określony), musi pracownika poinformować o przyczynie podjętej decyzji, jaką przykładowo może być likwidacja stanowiska pracy.

Dodaj komentarz