Rynek finansowy – co należy wiedzieć na jego temat?

Mówiąc o rynku finansowym należy mieć świadomość tego, że ma się do czynienia z czymś, co obejmuje szereg zagadnień. To właśnie tam zawierane są transakcje kupna i sprzedaży różnych artykułów i usług. Obecnymi na rynku finansowym są sprzedający i kupujący. Mogą to być firmy z różnych branż a także klienci indywidualni, z sektora rolniczego, itd. Co należy wiedzieć na temat sektorów, jakie obecne są na rynku finansowym? Oto kilka ciekawostek na ten temat.

Jakie segmenty rynku finansowego są dostępne?

Jest ich aż pięć i każdy z nich pełni zupełnie inną rolę. Mianowicie mowa tutaj o:

  • rynku pieniężnym,
  • rynku kapitałowym,
  • rynku walutowym,
  • rynku terminowym,
  • rynku depozytowo-kredytowym.

Co należy wiedzieć na ich temat?

Rynek pieniężny

Odnosi się do wszystkich transakcji, których finalizacja nastąpi w ciągu maksymalnie roku od momentu podjęcia decyzji o zakupie. Transakcje mogą być zawierane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. To właśnie w tym miejscu bardzo często można spotkać się z następującymi elementami: bony skarbowe, operacje otwartego rynku, lokaty międzybankowe, swapy walutowe, bony pieniężne, krótkoterminowe papiery dłużne, certyfikaty depozytowe, depozyty na rynku międzybankowym, pożyczki.

Rynek kapitałowy

To właśnie tu ma się do czynienia z rynkiem papierów wartościowych. Mogą one mieć charakter udziałowy lub dłużny. Okres zapadalności wynosi w tym momencie więcej niż jeden rok. Rynek kapitałowy pomaga zmobilizować naprawdę duży zasięg. Wyróżnia się także swoim globalnym zasięgiem.

Rynek walutowy

Jak sama nazwa wskazuje, ma się do czynienia z miejscem, gdzie na bieżąco obraca się walutami. Tworzone są w tym celu rynki pozagiełdowe, jakie w pełni kontrolowane są przez różnego rodzaju banki. Oprócz banków, na rynku walutowym można spotkać także innych uczestników, w tym m.in. instytucje zbiorowego inwestowania, banki centralne dokonujące interwencji lub inwestycji rezerw. Do tego można doliczyć również przedsiębiorstwa, jakie chcą dokonać zakupu lub sprzedaży walut.

Rynek terminowy

Miejsce gdzie dochodzi do obrotu następującymi elementami:

  • kontrakty terminowe;
  • opcje na indeksy giełdowe;
  • akcje i obligacje;
  • stopy procentowe;
  • waluty.

W tym miejscu można zawierać następujące rodzaje transakcji: arbitrażowe, zabezpieczające, spekulacyjne.

Rynek depozytywo-kredytowy

W tym miejscu można spotkać instytucje finansowe, których głównym zadaniem jest przyjmowanie depozytów oraz udzielanie kredytów i pożyczek. To właśnie tutaj ma się do czynienia z transakcjami, które zawierana są pomiędzy bankami a klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorcami. Transakcje mają na ogól charakter o niskiej płynności i nie są obciążone takim ryzykiem jak to jest w przypadku rynku kapitałowego.

Dodaj komentarz