Jak zwalczyć stres w nowym miejscu pracy?

Jak zwalczyć stres w nowym miejscu pracy?
stres w pracy

Bywa tak, że praca wymaga od nas dużej dynamiki działań. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest nauczenie się bardziej efektywnego radzenia sobie w sytuacjach, które powodują u nas stres. Istnieje wiele sposobów, aby nauczyć się takiego postępowania i “uodpornienia”, jednak nie ma jednej właściwej i uniwersalnej metody – każda osoba stosuje najbardziej odpowiednie dla siebie środki. Najczęściej jednak najlepszą metodą okazuje się sama zmiana podejścia do sytuacji stresowych. Poza tym kooperacja ze współpracownikami ułatwia wykonywanie zadań i zmniejsza możliwość powstawania sytuacji konfliktowych, które także przyczyniają się do napięcia emocjonalnego.

Źródła stresu

Źródłem stresu mogą być zarówno bodźce zewnętrzne, jak i cechy psychofizyczne nowego pracownika. Przyczyną napięcia emocjonalnego jednostki w nowym miejscu zatrudnienia może być niejasno określony zakres obowiązków, co wiąże się z brakiem granicy ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie poszczególnych czynności przez pracowników. Kolejnym powodem może być brak wsparcia ze strony przełożonych czy też współpracowników. Nowo zatrudniony może czuć się odizolowany, pozostawiony sam sobie. Jeszcze inną przyczyną mogą być fizyczne warunki pracy, np. hałas w znacznej mierze utrudniający pracownikowi skoncentrowanie się i skupienie na wykonywaniu zadania. (M. Gołcz, 2009) Czynników wywołujących stres w pracy może być wiele, ale istotne jest, aby pracodawca miał świadomość, iż zatrudniając nowego pracownika, należy uchronić go przed zbędnymi sytuacjami, które mogłyby u niego ten stres powodować.

Uczyń ze stresu motywator!

Oczywiste jest, że stres w nowym miejscu pracy jest nieunikniony i towarzyszył jej od zawsze, ale jednocześnie niezaprzeczalny jest fakt, iż sytuacje stresowe można zmniejszyć do minimum. Stres powoduje u jednostki zmęczenie fizyczne i psychiczne, co w konsekwencji prowadzi do negatywnych skutków w jej funkcjonowaniu. Zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy najważniejsze jest, aby cała organizacja funkcjonowała jak najbardziej efektywnie. Należy zatem zrobić wszystko, by powodów do stresu było w niej jak najmniej.

Każdy może reagować inaczej na nowo zastaną sytuację. Dla jednych może być przyczyną pozytywnego stresu i motywować ich do działania, będą oni rozpatrywać takie okoliczności w kategoriach wyzwań. Dla drugich natomiast będzie podłożem stresu negatywnego, gdzie będą widzieli ją jako trudność, przeszkodę. Poza tymi dwiema grupami jest jeszcze trzecia grupa ludzi, dla których owa sytuacja nie będzie miała jakiegokolwiek znaczenia i właściwie nie zauważą zmiany, będą ten stan rzeczy traktować jako “coś” normalnego. Uwarunkowane jest to indywidualnymi cechami osobowościowymi.

Stres jest naturalny – musisz się z tym oswoić

Stres jest naturalnym zjawiskiem występującym podczas podejmowania nowej pracy i przystosowywania się do jej warunków. Ma on ogromne znaczenie w procesie adaptacyjnym. Od jego charakteru będzie zależał cały przebieg przystosowania się przez nowego pracownika. Ważne jest, aby komunikacja w nowym środowisku pracy przebiegała prawidłowo. Pozwoli to rozwiązać sytuacje problemowe i wyeliminować negatywne stresory, które spowalniają proces adaptacji.

Bibliografia:

Gołcz M., Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy, Wyd. 3, Warszawa: PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY, 2009.

Dodaj komentarz